Informace pro vycházející žáky

Sledujte termíny Dnů otevřených dveří na školách, o které máte zájem. Získáte zde spoustu užitečných informací a máte možnost si prohlédnout budovu školy a zjistit názory studentů dané školy.

Informace MŠMT:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

Důležité termíny:

Do 30. listopadu 2020 odevzdávají přihlášky řediteli střední školy uchazeči o obory s talentovou zkouškou.

Zkoušky se konají v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021 (dle studijních oborů)

 Do 1. března 2021 odevzdávají přihlášky řediteli střední školy uchazeči o ostatní obory vzdělávání.

 Jednotná přijímací zkouška:

 1. řádný termín 12. dubna 2021 (14. dubna pro šestiletá a osmiletá gymnázia)
 2. řádný termín 13. dubna 2021 (15. dubna pro šestiletá a osmiletá gymnázia)

Náhradní termíny: 

 1. náhradní termín - 12. května 2021
 2. náhradní termín - 13. května 2021

Před podáním přihlášek

 • uchazeči o studium na středních školách nedostávají přihlášky, škola jim je tiskne
 • uchazeč vyplní potřebné informace na tiskopise k tomu určeném (dodá výchovná poradkyně v prosinci)
 • pro první kolo přijímacího řízení má uchazeč možnost podat si dvě přihlášky
 • vytištěné přihlášky odevzdává uchazeč řediteli střední školy do 1. března 2021, v případě oboru  s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020

Po odevzdání přihlášek a po zkouškách

 • ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
 • nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno
 • svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 • zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Užitečné informace můžete najít například na těchto webech:

https://cermat.cz/
https://infoabsolvent.cz/
https://www.msk.cz/
https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

Soubory ke stažení:

KAM po devítce