Informace pro vycházející žáky

Sledujte termíny Dnů otevřených dveří na školách, o které máte zájem. Získáte zde spoustu užitečných informací a máte možnost si prohlédnout budovu školy a zjistit názory studentů dané školy.

Informace MŠMT

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Důležité termíny pro podání přihlášek:

Do 30. listopadu 2022 odevzdávají přihlášky řediteli střední školy uchazeči o obory s talentovou zkouškou.

Zkoušky se konají v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022 (dle studijních oborů)

 Do 1. března 2022 odevzdávají přihlášky řediteli střední školy uchazeči o ostatní obory vzdělávání.

 Jednotná přijímací zkouška:

 1. řádný termín 12. dubna 2022 (19. dubna pro šestiletá a osmiletá gymnázia)
 2. řádný termín 13. dubna 2022 (20. dubna pro šestiletá a osmiletá gymnázia)

Náhradní termíny: 

 1. náhradní termín - 10. května 2022
 2. náhradní termín - 11. května 2022

Před podáním přihlášek

 • uchazeči o studium na středních školách nedostávají přihlášky, škola jim je tiskne
 • uchazeč vyplní potřebné informace na tiskopise k tomu určeném (dodá výchovná poradkyně v prosinci)
 • pro první kolo přijímacího řízení má uchazeč možnost podat si dvě přihlášky
 • vytištěné přihlášky odevzdává uchazeč řediteli střední školy do 1. března 2022, v případě oboru  s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

Po odevzdání přihlášek a po zkouškách

 • ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
 • nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno
 • svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 • zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Užitečné informace můžete najít například na těchto webech:

https://cermat.cz/
https://infoabsolvent.cz/
https://www.msk.cz/
https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly