Plavecká učebna

Kontakt

Seznam zaměstnanců
Vyhláška o plavání
Informace pro školy
Rozvrhy škol a odpoledního provozu
Saunování v odpoledních hodinách
Bezpečnostní a návštevní řád PU

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Ostrava -Hrabůvka
A. Kučery 20, příspěvková organizace
Plavecká škola
A. Kučery 1276/20
700 30 Ostrava- Hrabůvka
tel.: (+420) 722 991 638 , (+420) 724 928 804
E-mail: plavani@zsakucery.cz

Osvědčení Asociace plaveckých škol ČR: OSVĚDČENÍ 2023- 2024

Seznam zaměstnanců

Příjmení a jménoPracovní zařazení
Kunová Marcelavedoucí Plavecké školy
Hánová Hanalektorka
Hrůzová Kateřinalektorka
Kociánová Alenalektorka, plavčík
Mazúrová Nataljalektorka
Tichá Jarmilalektorka
Janáček Jiřístrojník
Hoferová Terezieuklízečka
Magerová Lenkauklízečka
Miksteinová Janauklízečka
Hamplová Evauklízečka
Kristínová Lucieuklízečka

 

Vyhláška o plavání

Úvod

Výuka plavání žáků základních škol se stává účinností nového školského zákona povinnou součástí základního vzdělávání. To, k čemu po desetiletí směřoval vývoj, se stává skutečností. Základní školy, plavecké školy a poskytovatelé výuky plavání mají právní normy, které vytváří legislativní rámec výuky plavání žáků základních škol

A. Zákony a vyhlášky

 • Zákon  561/2004  Sb.,  o předškolním,  základním,   středním,  vyšším  odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb.. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně  pedagogické  a  přímé  pedagogicko-psychologické  činnosti  pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 • Metodický pokyn MSMT ČR Č.j.: 29 159/ 2001 – 26 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
 • Metodický dopis MSMT ČR Č.j.: 32 167/ 04 – 50 zajištění plavecké   výuky   na základních školách
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 31 504/2004 – 22
 • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2004/2005 a dále se opírám o všechny právní výklady   legislativního a právního odboru   MSMT ČR k výuce plavání.

 V souladu s odst. 1  písmeno b §   164  školského zákona ředitel základní školy odpovídá za poskytování vzdělávání v souladu s tímto zákonem a v souladu se vzdělávacími programy uvedenými v § 3 a v § 4 tohoto zákona. Školský zákon kromě jiného upravuje základní vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňují. Pro financování výuky plavání žáků základních škol je důležitá zásada bezplatného vzdělávání a obecný cíl -bezpečnost a ochrana zdraví. Zůstaňme ještě chvíli u školského zákona. MSMT ČR v souladu s § 4 vydává Rámcový vzdělávací program / dále jen RVP / pro základní vzdělávání. Podle § 4 odst. 1 RVP stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a hlavně povinný obsah vzdělávání. Při uplatňování RVP budou školy postupovat podle § 185 školského zákona, který stanoví povinnost uvádět RVP do práce školy nejpozději od 1. září 2007. Obsahem RVP jsou mimo jiné vzdělávací oblasti. Pro výuku plavání je rozhodující v části C vzdělávací oblast 5.8. Člověk a zdraví a vzdělávací obor Tělesná výchova. Jednou ze základních priorit vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je vyvážený stav tělesné, duševní  a sociální pohody.  Ochrana zdraví a aktivní ovlivňování zdraví je jednou ze základních priorit základního vzděláváni. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 5.8.2 — Tělesná výchova - v činnostech, které ovlivňují úroveň pohybových dovedností na 1. stupni ZŠ, najdete povinný obsah výuky plavání.

Plavání – / základní plavecká výuka / – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob / plavecká technika /, prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu. Výuka plavání podle RVP se realizuje v hodinách tělesné výchovy / viz. Rámcový učební plán 1. stupně ZS v oblasti 7 RVP ZS /
V rámcovém učebním plánu v oblasti 7.2. Poznámky ke vzdělávacím oblastem v části Disponibilní dotace v odstavci b/ volná disponibilní časová dotace na 1. a 2. stupni ZŠ se říká, že tato může být určena, podle uvážení ředitele školy,   na posílení hodin tělesné výchovy ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně, kde probíhá povinná výuka plavání. Tady se poprvé objevuje důležitá informace "ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně."  V odstavci 3 § 2 vyhlášky 48/2005 Sb., se uvádí: "Výuku plavání lze uskutečňovat v souladu se školním vzdělávacím programem, ve dvou zpravidla po sobě následujících ročnících prvního stupně v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin během jednoho ročníku."

B. Školní vzdělávací program

V § 3 školského zákona je uloženo školám uskutečňovat vzdělávání podle školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP). V odstavci 1 § 5 školského zákona se říká, že školní vzdělávací program musí být v souladu s RVP. Z toho vyplývá, že nedílnou součástí každého SVP v oblasti tělesná výchova na 1. stupni musí být výuka plavání. O obsahu, který nesmí být užší než stanoví RVP, rozhodne ředitel školy, který školní vzdělávací program vydává.

C. Financování výuky plavání

Financování výuky plavání vychází ze Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2004/2005 a je třeba ji rozdělit do těchto oblasti.

 1. Provozní náklady (to jsou finanční prostředky na pronájem bazénů a provoz zařízení, které výuku plavání realizuje.) Provozní náklady jsou hrazeny z prostředků základní  školy, které základní  škole poskytuje její zřizovatel na provoz.
 2. Ostatní neinvestiční výdaje související s výukou plavání jsou hrazeny z prostředků základní školy, které obdrží ze státního rozpočtu na základě školského zákona a to:„finanční prostředky na platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod   o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečeni  a příspěvku  na  státní  politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného  na všeobecné zdravotní pojištění,  na příděly do fondu  kulturních  a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající s pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení  nákladů  spojených  s výukou  dětí,  žáků  a studentů  zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání."
 3. Náklady na dopravu žáků na výuku plavání jsou hrazeny z prostředků rodičů (zákonných zástupců).

D. Vyhlášení rozvojového programu PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.
Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.
První etapa rozvojového programu je připravena pro období září – prosinec 2017 a bude pokračovat podáváním žádostí ve druhé etapě rozvojového programu pro období leden – červen 2018 tak, aby byla zajištěna podpora pro celý školní rok 2017/2018.
Škola předává Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.
Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 22. května 2017.
Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 19. června 2017.
Veškeré informace jsou uvedeny ve vyhlášení programu zde:
RP Plavaní vyhlášení 2017.pdfRP Plavaní vyhlášení 2017.docx
pril_2_-_cestne_prohlaseni.pdfpril_2_-_cestne_prohlaseni.docx
Dopis náměstka ministryně ředitelkám a ředitelům základních škol: Dopis ředitelům škol plavaní.pdf

E. Bezpečnost a ochrana zdraví při výuce plavání

Bezpečnost a ochranu zdraví obecně řeší odst. 2 § 27 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů a odst. 1 – 3 § 29 školského zákona.
Odpovědnost, v případě plaveckých škol, lze řešit smlouvou mezi plaveckou školou a základní školou, kde je nutno podrobně upravit povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran týkajících se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků. Výuka plavání před jejím započetím je oznámena rodičům. (resp. zákonným zástupcům žáků.)
Konkrétně se bezpečností výuky plaváni zabývá metodický pokyn v bodech I – 4 článku 14 Č.j. 29 159/2001-26. (Tento metodický dopis byl zrušen k 1.8.2005. Navrhuji, aby obsah bezpečnosti výuky plavání byl zahrnut do školního řádu každé základní školy.)
Z uvedených článků vybírám: „ Žáci se výuky plavání zúčastňují po předchozím souhlasu lékaře. Při plaveckém výcviku se třída na základní škole dělí na skupiny. Nejvyšší počet žáků – plavců ve skupině je 15, žáků – neplavců 10. Výuka plavání žáků speciálních škol se řídí článkem 11 vyhlášky 73/2005 Sb. V jedné skupině žáků se zdravotním postižením při výuce neplavců se zdravotním postižením připadají na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci. Vyžaduje – li to zdravotní stav žáka, je možné s žáky s těžkým zdravotním postižením konat výuku plavání individuálně. Výuku plavání provádí vyučující jen s jednou skupinou žáků.

V případě úrazu žáka, který se účastní výuky plavání, se postupuje podle vyhlášky č. 64/ 2005 Sb. Rozhodujícím okamžikem pro odškodnění úrazu je znění smlouvy v článku, který řeší odpovědnost za bezpečnost žáků.

 

Informace pro školy

Bezpečnost a hygienické zásady pro děti MŠ, které se zúčastní výuky plavání v Plavecké škole

1. Do prostoru šaten, sprch a bazénu je přístup bez doprovázejícího učitele zakázán.

2. Po příchodu k překročné lavici si každé dítě vyzuje, boty si vloží do vlastního igelitového sáčku a uloží do přidělené skříňky.

3. Děti nesmí mít s sebou nic ve skle.

4. V šatně se každé dítě svlékne, své věci si uloží na lavičku, připraví si plavky, ručník, mýdlo v plastu a vyčká dalších pokynů pedagogického doprovodu. Dětem plavecké čepice zapůjčíme po rozdělení do skupin na základě jejich výkonosti.

5. Před osprchováním jde každé dítě na WC, sprchuje se bez plavek s použitím vlastního mýdla.

6. Do bazénu je povolen vstup jen žákům naprosto zdravým.

7. Plavecké výuky se nesmějí zúčastnit děti postižené horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi – vyrážkami, koutky, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž některý člen rodiny je postižen infekční nemocí.
• Děti vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, diabetes, srdeční nemoci aj.) se mohou zúčastnit plavecké výuky na základě lékařského potvrzení za doprovodu zákonného zástupce.

8. Z důvodu zvýšené možnosti ohrožení zdraví nesmí mít děti při výuce náramky, hodinky, náušnice (mimo ty s pojistkou), náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod.

9. Hodina začíná a končí nástupem dětí. Do vody v bazénu jdou děti jen na přímý pokyn vyučujícího lektora nařízeným způsobem.

10. Do bazénu není dovoleno skákat, výjimku tvoří pouze plavecká výuka.

11. Při plavecké výuce je nutno dodržovat veškeré nařízení a pokyny lektora plavání.

12. Pokud dítě potřebuje z nutných důvodů odejít z výuky (WC, nevolnost), musí uvědomit svého vyučujícího lektora a odchází s pedagogickým doprovodem. Poté se znovu osprchuje a vrátí se zpět do hodiny.

13. Do vody je zakázáno, plivat, smrkat, močit nebo jiným způsobem ji znečišťovat.

14. V celém prostoru plavecké učebny, sprch, WC a šaten je přísný zákaz běhání. Choďte pomalu a opatrně!

15. Pomůcky pro výuku plavání se musí používat jen k účelům, pro které jsou určeny. Jiná manipulace je nepřípustná. Nesmí se s nimi házet, lámat je, trhat, okusovat apod.

16. Po ukončení výuky se děti sprchují chladnější vodou (otužování) a po dokonalém osušení odcházejí do šaten, kde se obléknou. Podle pokynů pedagogického doprovodu odcházejí ze šaten do vestibulu k překročné lavici, kde si děti obouvají obuv. Budovu plavecké učebny musí třída opustit nejpozději 30 min. po skončení vyučovací hodiny.

Informace, bezpečnost a hygienické zásady pro pedagogický doprovod dětí MŠ při výuce plavání

1. Před zahájením výuky pedagogický doprovod seznámí děti s bezpečnostními a hygienickými zásadami při výuce plavání.

2. Pedagogický doprovod v první lekci přinese jmenný seznam dětí (záznamový list), kteří se zúčastní plavecké výuky, potvrzený ředitelem školy o zdravotní způsobilosti dětí.

3. Do plavecké výuky mohou být zařazeni děti pouze zdravotně způsobilí.
Při závažných zdravotních problémech, které však podle písemného vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce (např. epilepsie) musí dítě doprovázet jeho zákonný zástupce.

4. Pedagogický doprovod potvrdí svým podpisem na záznamovém listu seznámení všech účastníků s organizačními pokyny při výuce plavání v Plavecké škole.

5. Před každou hodinou plavání pedagogický doprovod ve škole zkontroluje a vyřadí z výuky děti, které mají zakázáno zúčastnit se výuky, rekonvalescenty a děti vykazující evidentní příznaky nemoci (chřipka, angína a pod).
6. Pedagogický doprovod - 2 osoby - vykonává dohled nad dětmi ve vestibulu, v šatnách, ve sprchách, v osušovně a na WC.

7. Dohlédne, aby se každé dítě po příchodu k překročné lavici vyzul a obuv si uložil ve vlastním igelitovém sáčku do přidělené skříňky. Dá pozor na to, aby u sebe žádné z dětí nemělo nic ve skle.

8. Dohlédne na to, aby se v šatně každé dítě svléklo, své věci si uložilo, připravilo si plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici a vyčkal dalších pokynů

9. Pedagogický doprovod zkontroluje vybavení dětí na výuku (plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici, kterou dostanou po rozdělení do skupin - v závěru 1. lekce, igelitový sáček) a vhodné oblečení dětí (hlavně v zimním období teplé oblečení a čepici na hlavu).

10. Pedagogický doprovod se převléká do vhodného sportovního oděvu.

11. Dohlédne, aby šel každé dítě před osprchováním na WC a sprchoval se bez plavek s použitím vlastního mýdla.

12. Vyučovací hodina začíná a končí nástupem na bazéně, kde si pedagogický doprovod MŠ a lektoři PŠ děti předají.

13. Upozorní lektory PŠ na okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh výuky z hlediska bezpečnosti dětí.

14. Pedagogický doprovod svou přítomností pomáhá k ukáznění dětí, přebírá zodpovědnost od lektorů PŠ (ti zodpovídají za bezpečnost pouze zdravých dětí účastnících se plavecké výuky) při odchodu některého z dětí z výuky (WC, nevolnost, úraz apod.) a dohlíží na děti, kteří se nezúčastňují výuky.

15. Pedagogický doprovod zamezí přístupu dětem do prostoru šaten, sprch a bazénu bez svého dozoru.

16. Pedagogický doprovod nezasahuje do vlastní výuky plavání, pokud o to není požádán

17. Pedagogický doprovod změnu v seznamu dětí nahlásí neprodleně vedoucí PŠ.

18. Saunování v infrasauně je dobrovolné, v rámci (v hodině)plavecké výuky. Povinností je písemný souhlas rodičů

19. Po ukončení výuky dohlédne na řádné osprchování dětí a na to, aby děti po dokonalém osušení odcházeli do šaten, kde se obléknou. Dále dohlédne na odchod dětí z šaten do vestibulu, vysušení vlasů fény a na jejich obutí za překročnou lavicí.

Informace, bezpečnost a hygienické zásady pro pedagogický doprovod žáků  3. roč. ZŠ při výuce plavání

 1. Do prostoru šaten, sprch a bazénu je přístup bez doprovázejícího učitele zakázán.
 2. Po příchodu k překročné lavici se každý žák vyzuje, boty si vloží do vlastního igelitového sáčku a uloží do přidělené skříňky.
 3. Žáci nesmí mít s sebou nic ve skle.
 4. V šatně se každý žák svlékne, své věci si uloží na lavičku, připraví si plavky, ručník, mýdlo v plastu a vyčká dalších pokynů pedagogického doprovodu.
 5. Před osprchováním jde každý žák na WC, sprchuje se bez plavek s použitím vlastního mýdla.
 6. Do bazénu je povolen vstup jen žákům naprosto zdravým.
 7. Plavecké výuky se nesmějí zúčastnit žáci postižení horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi – vyrážkami, koutky, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž některý člen rodiny je postižen infekční nemocí. Žáci vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, diabetes, srdeční nemoci aj.) se mohou zúčastnit plavecké výuky na základě lékařského potvrzení za doprovodu zákonného zástupce.
 8. Z důvodu zvýšené možnosti ohrožení zdraví nesmí mít žáci při výuce náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod. Žáci, kteří jsou přítomni, ale výuky se nezúčastňují, musí být vhodně převlečeni.(sportovní oblečení)
 9. Hodina začíná a končí nástupem žáků. Do vody v bazénu jdou žáci jen na přímý pokyn vyučujícího lektora nařízeným způsobem.
 10. Do bazénu není dovoleno skákat, výjimku tvoří pouze plavecká výuka.
 11. Při plavecké výuce je nutno dodržovat veškeré nařízení a pokyny lektora plavání.
 12. Pokud žák potřebuje z nutných důvodů odejít z výuky (WC, nevolnost), musí uvědomit svého vyučujícího lektora a odchází s pedagogickým doprovodem. Poté se znovu osprchuje a vrátí se zpět do hodiny.
 13. Do vody je zakázáno, plivat, smrkat, močit nebo jiným způsobem ji znečišťovat.
 14. V celém prostoru plavecké učebny, sprch, WC a šaten je přísný zákaz běhání. Choďte pomalu a opatrně!
 15. Při plavecké výuce není dovoleno používat plavecké brýle, výjimku může povolit vyučující lektor (na doporučení lékaře.) Pomůcky pro výuku plavání se musí používat jen k účelům, pro které jsou určeny. Jiná manipulace je nepřípustná. Nesmí se s nimi házet, lámat je, trhat, okusovat apod.
 16. Po skončení výuky se žáci sprchují chladnější vodou (otužování) a po dokonalém osušení odcházejí do šaten, kde se obléknou. Podle pokynů pedagogického doprovodu odcházejí ze šaten do vestibulu k překročné lavici, kde si žáci obouvají obuv. Budovu plavecké učebny musí třída opustit nejpozději 30 min. po skončení vyučovací hodiny.

Informace, bezpečnost a hygienické zásady pro pedagogický doprovod žáků 3. tříd ZŠ při výuce plavání

1. Před zahájením výuky pedagogický doprovod seznámí žáky s bezpečnostními a hygienickými zásadami při výuce plavání.

2. Pedagogický doprovod v první lekci přinese jmenný seznam žáků (záznamový list), kteří se zúčastní plavecké výuky, potvrzený ředitelem školy o zdravotní způsobilosti žáků.

3. Do plavecké výuky mohou být zařazeni žáci pouze zdravotně způsobilí.
Při závažných zdravotních problémech, které však podle písemného vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce (např. epilepsie) musí žáka doprovázet jeho zákonný zástupce.

4. Pedagogický dozor potvrdí svým podpisem na záznamovém listu seznámení všech účastníků s organizačními pokyny při výuce plavání v Plavecké škole.

5. Před každou hodinou plavání pedagogický dozor ve škole zkontroluje a vyřadí z výuky žáky, kteří mají zakázáno zúčastnit se výuky, rekonvalescenty a žáky vykazující evidentní příznaky nemoci (chřipka, angína a jiné). Je dobré, aby žáci, kteří se nemohou výuky zúčastnit, byli přítomni v plavecké učebně a výuku sledovali.

6. Pedagogický doprovod - vykonává dohled nad žáky ve vestibulu, v šatnách, ve sprchách, v osušovně a na WC.

7. Dohlédne, aby se každý žák po příchodu k překročné lavici vyzul a obuv si uložil ve vlastním igelitovém sáčku do přidělené skříňky. Dá pozor na to, aby u sebe žádný z žáků neměl nic ve skle.

8. Dohlédne na to, aby se v šatně každý žák svlékl, své věci si uložil, připravil si plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici a vyčkal dalších pokynů. Neplavající žáci budou převlečeni do vhodného sportovního oděvu.

9. Zkontroluje vybavení žáků na výuku (plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici, igelitový sáček) a vhodné oblečení žáků (hlavně v zimním období teplé oblečení a čepici na hlavu).

10. Pedagogický dozor se převléká v šatně do vhodného sportovního oděvu.

11. Dohlédne, aby šel každý žák před osprchováním na WC a sprchoval se bez plavek s použitím vlastního mýdla.

12. Vyučovací hodina začíná a končí nástupem na bazéně, kde si pedagogický doprovod ZŠ a lektoři PŠ žáky předají.

13. Upozorní lektory PŠ na okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh výuky z hlediska bezpečnosti žáků.

14. Pedagogický doprovod svou přítomností pomáhá k ukáznění žáků, přebírá zodpovědnost od lektorů PŠ (ti zodpovídají za bezpečnost pouze zdravých žáků účastnících se plavecké výuky) při odchodu některého z žáků z výuky (WC, nevolnost, úraz apod.) a dohlíží na žáky, kteří se nezúčastňují výuky.

15. Pedagogický doprovod zamezí přístupu žáků do prostoru šaten, sprch a bazénu bez svého dozoru.

16. Nezasahuje do vlastní výuky plavání, pokud o to není požádán.

17. Změnu v seznamu žáků neprodleně nahlásí vedoucí PŠ

18. Saunování v infrasauně je dobrovolné, v rámci (v hodině)plavecké výuky. Povinností je písemný souhlas rodičů
19. Po skončení výuky dohlédne na řádné osprchování žáků a na to, aby žáci po dokonalém osušení v osušovně pod velkým vysoušečem odcházeli do šaten, kde se obléknou. Dále dohlédne na odchod žáků z šaten do vestibulu, vysušení vlasů fény a na jejich obutí za překročnou lavici

Bezpečnost a hygienické zásady pro žáky 4. třídy, kteří se zúčastní výuky plavání v Plavecké škole

1. Do prostoru šaten, sprch a bazénu je přístup bez doprovázejícího učitele zakázán.

2. Po příchodu k překročné lavici se každý žák vyzuje, boty si vloží do vlastního igelitového sáčku a uloží do přidělené skříňky – botníku.

3. Žáci nesmí mít s sebou nic ve skle.

4. V šatně se každý žák svlékne, své věci si pověsí na háček, případně uloží na lavičku, připraví si plavky, ručník, mýdlo v plastu a vyčká dalších pokynů pedagogického doprovodu. Žáci plavecké čepice již dostali ve třetí třídě.

5. Před osprchováním jde každý žák na WC, sprchuje se bez plavek s použitím vlastního mýdla.

6. Do bazénu je povolen vstup jen žákům naprosto zdravým.

7. Plavecké výuky se nesmějí zúčastnit žáci postižení horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi – vyrážkami, koutky, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž některý člen rodiny je postižen infekční nemocí.
• Žáci vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, diabetes, srdeční nemoci aj.) se mohou zúčastnit plavecké výuky na základě lékařského potvrzení za doprovodu zákonného zástupce.

8. Z důvodu zvýšené možnosti ohrožení zdraví nesmí mít žáci při výuce náramky, hodinky, náušnice, prsteny, ozdobné kroužky. Ostříhané a čisté nehty na rukách i nohách. Žáci, kteří jsou přítomni, ale výuky se nezúčastňují, musí být vhodně převlečeni.(sportovní oblečení)

9. Hodina začíná a končí nástupem žáků. Do vody v bazénu jdou žáci jen na přímý pokyn vyučujícího lektora nařízeným způsobem.

10. Do bazénu není dovoleno skákat, výjimku tvoří pouze plavecká výuka.

11. Při plavecké výuce je nutno dodržovat veškeré nařízení a pokyny lektora plavání.

12. Pokud žák potřebuje z nutných důvodů odejít z výuky (WC, nevolnost), musí uvědomit svého vyučujícího lektora a odchází s pedagogickým doprovodem. Poté se znovu osprchuje a vrátí se zpět do hodiny.

13. Do vody je zakázáno, plivat, smrkat, močit nebo jiným způsobem ji znečišťovat.

14. V celém prostoru plavecké učebny, sprch, WC a šaten je přísný zákaz běhání. Choďte pomalu a opatrně!

15. Pomůcky pro výuku plavání se musí používat jen k účelům, pro které jsou určeny. Jiná manipulace je nepřípustná. Nesmí se s nimi házet, lámat je, trhat, okusovat apod.

16. Po skončení výuky se žáci sprchují chladnější vodou (otužování) a po dokonalém osušení odcházejí do šaten, kde se obléknou. Podle pokynů pedagogického doprovodu odcházejí ze šaten do vestibulu k překročné lavici, kde si žáci obouvají obuv. Budovu plavecké učebny musí třída opustit nejpozději 30 min. po skončení vyučovací hodiny.

Informace, bezpečnost a hygienické zásady pro pedagogický doprovod žáků 4. tříd ZŠ při výuce plavání

1. Před zahájením výuky pedagogický doprovod seznámí žáky s bezpečnostními a hygienickými zásadami při výuce plavání.

2. Pedagogický doprovod v první lekci přinese jmenný seznam žáků (záznamový list), kteří se zúčastní plavecké výuky, potvrzený ředitelem školy o zdravotní způsobilosti žáků.

3. Do plavecké výuky mohou být zařazeni žáci pouze zdravotně způsobilí.
Při závažných zdravotních problémech, které však podle písemného vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce (např. epilepsie) musí žáka doprovázet jeho zákonný zástupce.

4. Pedagogický doprovod potvrdí svým podpisem na záznamovém listu seznámení všech účastníků s organizačními pokyny při výuce plavání v Plavecké škole.

5. Před každou hodinou plavání pedagogický doprovod ve škole zkontroluje a vyřadí z výuky žáky, kteří mají zakázáno zúčastnit se výuky, rekonvalescenty a žáky vykazující evidentní příznaky nemoci (chřipka, angína a jiné). Je dobré, aby žáci, kteří se nemohou výuky zúčastnit, byli přítomni v plavecké učebně a výuku sledovali.

6. Pedagogický doprovod - vykonává dohled nad žáky ve vestibulu, v šatnách, ve sprchách, v osušovně a na WC.

7. Dohlédne, aby se každý žák po příchodu k překročné lavici vyzul a obuv si uložil ve vlastním igelitovém sáčku do přidělené skříňky. Dá pozor na to, aby u sebe žádný z žáků neměl nic ve skle.

8. Dohlédne na to, aby se v šatně každý žák svlékl, své věci si uložil, připravil si plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici a vyčkal dalších pokynů. Neplavající žáci budou převlečeni do vhodného sportovního oděvu.

9. Zkontroluje vybavení žáků na výuku (plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici, igelitový sáček) a vhodné oblečení žáků (hlavně v zimním období teplé oblečení a čepici na hlavu).

10. Pedagogický doprovod se převléká v šatně do vhodného sportovního oděvu.

11. Dohlédne, aby šel každý žák před osprchováním na WC a sprchoval se bez plavek s použitím vlastního mýdla.

12. Vyučovací hodina začíná a končí nástupem na bazéně, kde si pedagogický doprovod ZŠ a lektoři PŠ žáky předají.

13. Upozorní lektory PŠ na okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh výuky z hlediska bezpečnosti žáků.

14. Pedagogický doprovod svou přítomností pomáhá k ukáznění žáků, přebírá zodpovědnost od lektorů PŠ (ti zodpovídají za bezpečnost pouze zdravých žáků účastnících se plavecké výuky) při odchodu některého z žáků z výuky (WC, nevolnost, úraz apod.) a dohlíží na žáky, kteří se nezúčastňují výuky.

15. Pedagogický doprovod zamezí přístupu žáků do prostoru šaten, sprch a bazénu bez svého dozoru.

16. Nezasahuje do vlastní výuky plavání, pokud o to není požádán.

17. Změnu v seznamu žáků nahlásí neprodleně vedoucí PŠ.

18. Saunování v infrasauně je dobrovolné, v rámci (v hodině)plavecké výuky. Povinností je písemný souhlas rodičů
19. Po ukončení výuky dohlédne na řádné osprchování žáků a na to, aby žáci po dokonalém osušení v osušovně pod velkým vysoušečem odcházeli do šaten, kde se obléknou. Dále dohlédne na odchod žáků z šaten do vestibulu, vysušení vlasů fény a na jejich obutí za překročnou lavicí.

 

Bezpečnostní a provozní řád pro plaveckou učebnu

Pro povinnou plaveckou výuku
• Plavecká učebna v areálu školy slouží k základní výuce plavání. Žák je povinen se při činnosti v
učebně a při přípravě na plaveckou výuku řídit pokyny lektorek. Lektorka vydává žákům pokyny
tak, aby je slyšeli a brali na vědomí všichni žáci.
• Vstup žáků do prostoru učebny je povolen pouze v doprovodu pedagogického doprovodu, který
vstupuje do učebny jako první a odchází z učebny po provedené kontrole počtu žáků jako poslední.
• Vstup do prostoru učebny je návštěvníkům povolen pouze bez obuvi, případně - obuv určená na
bazén. Vstup v jiné obuvi je do prostoru učebny zakázán. Žáci, kteří se nemohou ze zdravotních a
jiných mimořádných důvodů účastnit plavecké výuky se podle pokynů lektorky přemístí do
vyhrazeného prostoru.
• Každý žák musí mít vlastní čisté plavky, mýdlo, ručník. Tyto potřeby žáci nosí do učebny v
igelitovém sáčku.
• Obuv si žáci odloží v igelitovém sáčku do botníku. V šatnách si žáci odloží svrchní oděv.
• Použijí WC, bez plavek se osprchují a řádně umyjí mýdlem. Plavky si obléknou až po osprchování.
• Do prostoru bazénu žáci nenosí cenné a ozdobné předměty, osobní hodinky, ostré nástroje,
skleněné láhve, jídlo, pití a žvýkačky.
• Do prostor plavecké učebny nemají přístup nemocné děti, zvlášť trpící vlasovými, kožními a
infekčními chorobami - opary, koutky, bradavice a osoby zahmyzené.
• V bazénu a jeho přilehlých prostorách žáci svým chováním dbají zásad mravnosti a slušnosti. Žáci
se pohybují opatrně, a to zejména na mokrých podlahách. Žákům je zakázáno volat o pomoc bez
vážné příčiny, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé žáky do vody, pobíhat na okraji
bazénu, bez pokynů lektorky skákat do bazénu, znečišťovat vodu i ostatní prostory, například
pliváním, vykonávání tělesných potřeb (močení, kálení), odhazováním odpadků apod.
• Pro výuku plavání žáci vstupují do bazénu podle pokynů lektorky. Po celou dobu výuky musí mít
lektorka přehled o celkovém prostoru a žácích ve vodě.
• Každou mimořádnou událost je žák povinen nahlásit své lektorce, případně pedagogickému
doprovodu, který zajistí potřebná opatření, poskytnutí první pomoci případně přivolání
zdravotnické záchranné služby.
• Po ukončení výuku se žáci osprchují, vysuší v osušovně, uloží si plavky ostatní potřeby do
igelitového sáčku a dle pokynů pedagogického doprovodu odcházejí do šaten, kde se obléknou a
odcházejí do vestibulu. Ve vestibulu pedagogický doprovod v případě nutnosti žákům dosuší
fénem vlasy, žáci mohou posvačit.
• Budovu plavecké učebny je třída – skupina povinna opustit nejpozději 30min. po ukončení výuky.
Plynule se míjejí s přicházející třídou.
• Oděv pro pobyt v bazénové hale (pedagogický doprovod): sportovní oděv - triko, krátké kalhoty,
čisté přezůvky.

Pro kurzy a veřejnost (platí předcházející i následující pokyny)
• V bazénové hale nejsou povoleny skoky do vody z míst, které tomu nejsou určeny.
• Sušení vlasů fénem je povoleno pouze ve vestibulu fény PU.
• Do prostor plavecké učebny nemají přístup nemocné osoby, zvlášť osoby trpící vlasovými, kožními
- opary, koutky, bradavice a infekčními chorobami, osoby opilé či pod vlivem drog atd.
• V prostorách plavecké učebny je zakázáno běhání a násilné jednání návštěvníků.
• Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a provozní řád plavecké učebny.

Tento řád je vyvěšen ve vestibulu plavecké učebny na viditelném místě.

Rozvrh odpoledního provozu:

PS_odpoledne_23_24_2