Školská rada

Kontakt
Složení školské rady
Zprávy ze zasedání

Kontakt

Základní škola a mateřská škola, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20
700 30 Ostrava- Hrabůvka
E-mail: skolskarada@zsakucery.cz , ljelinek@zsakucery.cz

Složení školské rady

Za rodičovskou veřejnost:
Člen: Anna Luxová

Za zastupitele ÚMOb Ostrava-Jih:
Člen: Ing. Jaroslav Nahodil

Za pedagogické pracovníky školy:
Předseda: Mgr. Lukáš Jelínek

Zprávy ze zasedání

Zasedání školské rady konané 17.10.2023

Zasedání Školské rady konané 13.10.2022

Zasedání Školské rady konané 13.10.2021

Zasedání Školské rady konané 25. 10. 2019

Zasedání Školské rady konané 17. 10. 2018

Zasedání Školské rady konané 19. 12. 2017
Dne 19. 12. 2017 proběhlo zasedání Školské rady, kde nejdůležitějším bodem setkání byla volba předsedy nového volebního období, představení členů a diskuze o pravomocích pro jednotlivé členy.

Zasedání Školské rady konané dne 22. 10. 2014
Zasedání se zúčastnili: p. Pavel Nenička, Mgr. Lukáš Jelínek a Mgr. Rostislav Pytlík.
Omluveni: pí Marcela Kuchařová.

Školská rada se sešla v tento den k projednání a schválení jediného, avšak důležitého bodu, čímž byla Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014.  Celý schvalovací proces prošel bez problémů.

Zasedání Školské rady konané dne 15. 10. 2012
Zasedání se zúčastnili: pí Marcela Kuchařová, p. Pavel Nenička, Mgr. Lukáš Jelínek    a Mgr. Rostislav Pytlík.

Školská rada se sešla v tento den k projednání a schválení jediného, avšak důležitého bodu, čímž byla Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012.  Celý schvalovací proces prošel bez problémů.
Další schůze členů ŠR byla stanovena na leden/únor 2013

Zasedání Školské rady konané dne 31. 8. 2012
Zasedání se zúčastnili: pí Marcela Kuchařová, p. Pavel Nenička, Mgr. Lukáš Jelínek    a Mgr. Rostislav Pytlík.

Zasedání školské rady v tomto termínu bylo svoláno za účelem projednání a schválení aktualizovaného školního řádu pro rok 2012/2013. Projednání a schválení prošlo bez výrazných připomínek, a tak jeho platnost začala od 3.9.2012. Následujícím bodem jednání byla aktualizace kontaktů na členy ŠR.
Další schůze členů ŠR byla stanovena na 15. 10. 2012

Zasedání Školské rady konané dne 17. 1. 2012
Zasedání se zúčastnili: pí Marcela Kuchařová, p. Pavel Nenička, Mgr. Dana Glettová,
Mgr. Lukáš Jelínek a Mgr. Rostislav Pytlík.

Jednání Školské rady ve výše uvedený termín se týkalo především průběhu a výsledku voleb do Školské rady. V souvislosti s tím byl do funkce uveden nově zvolený člen, zástupce z řad pedagogů, Mgr. Lukáš Jelínek. Rovněž zazněla slova díků paní Mgr. Daně Glettové za příkladnou práci pro tento orgán školy. Následným bodem jednání byla aktualizace kontaktů členů Školské rady. Ředitel školy informoval o změnách ve Školském zákoně
a ujasnil pravomoci této rady.
Další jednání rady se uskuteční v červnu 2012.

Zasedání Školské rady konané dne 2. 6. 2011
Zasedání se zúčastnili: pí Marcela Kuchařová, p. Pavel Nenička, Mgr. Dana Glettová a Mgr. Rostislav Pytlík.

Toto jednání bylo věnováno hodnocení činnosti za školní rok 2010/2011 a zároveň hodnocení situace ve škole po nástupu nového ředitele školy. Členové školské se seznámili se zásadami zřizování školských rad a s volebním řádem školské rady, byli informováni o zapojení školy do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byl projednán rozbor hospodaření za rok 2010 a rozpočet na rok 2011.
Další jednání školské rady se uskuteční na začátku příštího školního roku.

Zasedání Školské rady konané dne 12. 10. 2010
Zasedání se zúčastnili: pí Marcela Kuchařová, p. Pavel Nenička, Mgr. Dagmar Nesitová, Mgr. Dana Glettová, Mgr. Rostislav Pytlík

Na tomto zasedání se představil členům Školské rady nový ředitel školy Mgr. Rostislav Pytlík, který byl jmenován do funkce k 1. 10. 2010.
Přítomní byli seznámeni s průběhem doplňovacích voleb do ŠR ze dne 5. 10. 2010 a s jejich výsledky. Za rodičovskou veřejnost byla zvolena pí Marcela Kuchařová, za pedagogy školy pí Mgr. Dana Glettová, která byla následně zvolena předsedou nové Školské rady.
Dle Jednacího řádu schváleného na zasedání ŠR dne 4. 6. 2009 odsouhlasil odstupující předseda ŠR pan Leoš Macháček Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků platné od 1. 9. 2010 dálkovou formou (e-mailová pošta).
ŠR byla dále seznámena s usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih, kterým byla odvolána Mgr. Jana Pavlicová z funkce ředitelky školy.
Školská rada projednala a schválila Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010. Členové byli seznámeni s možností prohlížení další dokumentace školy a informací o ní na www stránkách školy (http://www.zsakucery.cz).

Zasedání Školské rady konané dne 2. 8. 2010
Zasedání se zúčastnili: p. Pavel Nenička, p. Leoš Macháček, Mgr. Dagmar Nesitová

Jednání Školské rady se uskutečnilo na základě žádosti zřizovatele o navržení člena konkurzní komise. Školská rada navrhla jako svého zástupce do konkurzní komise paní Mgr. Dagmar Nesitovou.

Zasedání Školské rady konané dne 7. 7. 2010
Zasedání se zúčastnili: p. Pavel Nenička, p. Leoš Macháček, Mgr. Dagmar Nesitová

Jednání Školské rady se uskutečnilo na popud zřizovatele vzhledem k množícím se stížnostem na vedení školy.
Závěr jednání: Jestliže zřizovatel zjistil průkazné závažné porušení nebo neplnění pracovních povinností vyplývajících z vykonávání funkce ředitelky školy, které bylo zjištěno a prokázáno kontrolními orgány, nechává Školská rada rozhodnutí na zvážení Rady obce.

Zasedání Školské rady konané dne 3. 6. 2010
Zasedání se zúčastnili: p. Pavel Nenička, p. Leoš Macháček, Mgr. Dagmar Nesitová, Mgr. Jana Pavlicová

Na tomto zasedání byly projednány změny a úpravy Školního vzdělávacího programu, byla zhodnocena činnost za uplynulé období a spolupráce ŘŠ se Školskou radou. Členové byli seznámeni s postupem při přípravě a konání doplňujících voleb pro rok 2010 – ukončení tříletého období členů Mgr. D. Nesitové a pana L. Macháčka. Dále byla Školská rada seznámena se závěry kontrol, které proběhly v naší škole v letošním školním roce, a se situací ve škole. Členové byli seznámeni s možností prohlížení další dokumentace školy a informací o ní na www stránkách školy. Celé jednání probíhalo v příjemné atmosféře.

Zasedání Školské rady konané dne 6. 10. 2009
Zasedání se zúčastnili: p. Pavel Nenička, p. Leoš Macháček, Mgr. Dagmar Nesitová, Mgr. Jana Pavlicová

Dle Jednacího řádu schváleného na zasedání ŠR dne 4. 6. 2009 odsouhlasili předseda ŠR pan Leoš Macháček a člen ŠR za zřizovatele pan Pavel Nenička Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků platné od 1. 9. 2009 dálkovou formou (e-mailová pošta). Na zasedání byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/209, ŠR projednala a vyjádřila se k úpravám Školního vzdělávacího programu. Dále školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2010. Členové školské rady byli seznámeni s možností prohlížení další dokumentace školy a informací o ní na www stránkách školy (http://www.zsakucery.cz). Celé jednání probíhalo v příjemné atmosféře.

Zasedání Školské rady konané dne 4. 6. 2009
Zasedání se zúčastnili: p. Pavel Nenička, p. Leoš Macháček, Mgr. Dagmar Nesitová, Mgr. Jana Pavlicová

Na tomto zasedání byla projednána a schválena aktualizace Jednacího řádu dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) včetně posledních změn a doplňků předpisu: zákonem č. 49/2009 Sb. s účinností dnem 5. 3. 2009 a dle Zásad zřizování školských rad, které byly schváleny dne 25. 9. 2008 Radou městského obvodu Ostrava-Jih a nabyly účinnosti dne 1. 10. 2008. Členové byli seznámeni s úpravami ve Školním vzdělávacím programu naší školy a projednali  inspekční zprávu ČŠI z prosince 2008. Dále se školská rada vyjádřila k rozboru hospodaření za rok 2008 a projednala rozpočet na rok 2009. Byl projednán a schválen Dodatek Školního řádu v oblasti Pravidel pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků. Členové školské rady byli informováni o akcích školy pořádaných v rámci 40. výročí založení naší školy a byli seznámeni s možností prohlížení další dokumentace školy a informací o ní na www stránkách školy (http://www.zsakucery.cz). Celé jednání probíhalo v příjemné atmosféře.

Zasedání Školské rady konané dne 2. 10. 2008
Zasedání se zúčastnili: Mgr. Jana Pavlicová, Mgr. Jitka Kubíková, Mgr. Dagmar Nesitová, Leoš Macháček, Jiří Sasen
Omluveni byli: Roman Chovanec

Na tomto zasedání, které zahájila jednatelka Mgr. Jitka Kubíková, byli členové seznámeni s průběhem voleb ze dnů 1. 9. 2008 a 30. 9. 2008 a s jejich výsledky, s novými Zásadami zřizování školských rad, které byly schváleny dne 25. 9. 2008 Radou městského obvodu Ostrava-Jih a nabývají účinnosti dne 1. 10. 2008. Po seznámení se Školská rada schválila Výroční zprávu školy za období školního roku 2007/2008, bylo projednáno hospodaření za rok 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008. Členové Školské rady byli seznámeni s možností prohlížení další dokumentace školy a informací o ní na www stránkách školy.

Zápis z jednání dne 29. dubna 2008
Zasedání se zúčastnili: Mgr. Jana Pavlicová, Mgr. Jitka Kubíková, Leoš Macháček, Jiří Sasen, Mgr. Dagmar Nesitová
Omluveni byli: Roman Chovanec

Na tomto jednání byl schválen dodatek ke Školnímu řádu (Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů č. j.: 20 006/2007-51), který byl předložen členům ŠR k nahlédnutí a prostudování v dostatečně dlouhém termínu před schvalováním. Dále bylo projednáno ukončení volebního období tří členů: Jiřího Sasena, Mgr. Jitky Kubíkové a Romana Chovance a projednána byla příprava doplňujících voleb v říjnu 2008. Spolupráce Školské rady a vedení základní školy byla opět hodnocena jako velmi dobrá, všechna jednání probíhala v příjemné atmosféře.

Zasedání Školské rady konané dne 1.10. 2007
Zasedání se zúčastnili: Mgr. Jana Pavlicová,  Mgr. Jitka Kubíková, Mgr. Otakar Veřovský, Leoš Macháček, Mgr. Dagmar Nesitová

Omluveni byli: Roman Chovanec, Jiří Sasen

Jednání bylo zahájeno jednatelkou Mgr. J. Kubíkovou, která seznámila přítomné s výsledky doplňkových voleb a novými členy z řad pedagogů Mgr. Dagmar Nesitovou a rodičů panem Leošem Macháčkem.
Dále proběhlo volba předsedy. Předsedou byl zvolen pan Leoš Macháček. Členové aktualizovali jednací řád ŠR a kontakty na členy ŠR. Školská rada projednala a vyjádřila se ke Školnímu vzdělávacímu programu, seznámila se a schválila Výroční zprávu školy za období roku 2006 / 2007, schválila Školní řád a pravidla hodnocení platná od 1.9.2007, byl projednán návrh rozpočtu na rok 2008. Dále byli členové ŠR seznámeni s možností prohlížení další dokumentace školy a informací o ní na www stránkách školy. Mgr. O. Veřovský oznámil ukončení členství ve Školské radě. Další jednání Školské rady se uskuteční na jaře 2008.

Zasedání Školské rady konané dne 25. 6. 2007
Zasedání se zúčastnili: Mgr. Otakar Veřovský, Bc. Dana Juchelková, Mgr. Jana Pavlicová, Roman Chovanec, Mgr. Jitka Kubíková
Omluveni byli: Michal Křižka, Jiří Sasen

Toto jednání bylo věnováno hodnocení činnosti za 2. pololetí školního roku 2006/2007, byl projednán a schválen návrh Školního vzdělávacího programu pro rok 2007/2008, byly přijaty žádosti o ukončení členství dvou členů ŠR (M.Křižka, D.Juchelková) a schválen termín kooptace nových členů ŠR - říjen 2007.
Spolupráce Školské rady a vedení základní školy byla hodnocena jako velmi dobrá, všechna jednání probíhala v příjemné atmosféře, projednávané dokumenty byly vždy předkládány k nahlédnutí a prostudování v dostatečně dlouhém termínu před schvalováním.

Zasedání Školské rady konané dne 13. 12. 2006
Zasedání se zúčastnili: Mgr. Otakar Veřovský, Bc. Dana Juchelková, Mgr. Jana Pavlicová, Roman Chovanec, Mgr. Jitka Kubíková
Omluveni byli: Michal Křižka, Jiří Sasen

Toto jednání bylo věnováno hodnocení činnosti za uplynulý rok a byly navrženy termíny schůzek Školské rady pro rok 2007 a to na červen a následně říjen 2007.

Zasedání Školské rady konané dne 11. 10. 2006
Zasedání se zúčastnili: Mgr. Otakar Veřovský, Jiří Sasen, Michal Křižka, Bc. Dana Juchelková, Mgr. Jana Pavlicová, Roman Chovanec

Omluvena byla: Mgr. Jitka Kubíková

Na tomto jednání byl projednán a následně schválen dodatek ke Školnímu řádu (s pravidly hodnocení a klasifikace žáků), který začne platit 1. 1. 2007.
Další jednání rady se uskuteční v 13. 12. 2006.

Zasedání Školské rady konané dne 27. 12. 2005
Na tomto jednání byl projednán a následně schválen Vnitřní řád školy, který vstoupí v platnost od 1. 1. 2006.
Další jednání ŠR nebylo naplánováno na konkrétní termín s tím, že se rada sejde v případě potřeby.

První zasedání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace

První zasedání Školské rady (dále jen ŠR) proběhlo 6. 12. 2005.
Členům ŠR bylo představeno vedení školy a předloženy obecné informace o škole. Dále byla ŠR seznámena s průběhem voleb a zákonnými podmínkami fungování ŠR. Dalším bodem jednání byla volba předsedy ŠR. Tím se stal pan Michal Křižka. Poté byl sestaven a schválen jednací řád ŠR.
ŠR dostala k dispozici Střednědobou koncepci rozvoje školy, Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2004/2005, poslední zprávu ČŠI, návrh Příspěvku zřizovatele pro rok 2006. Byl jí také předložen návrh Školního řádu, který by měl platit od 1.1.2006.
Další jednání ŠR bylo naplánováno na 27. 12. 2005.

Zásady zřizování ŠR při ZŠ

Ke dni 1. 10. 2008 nabyly účinnosti nové Zásady zřizování školských rad při základních školách zřizovaných Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava - Jih, které byly schváleny usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2993/54 ze dne 25. 9. 2008.
Vzhledem k tomu, že je jimi také stanoven počet členů Školské rady na 3 (1 člen za zřizovatele, 1 za rodičovskou veřejnost a 1 za pedagogy) a na naší škole proběhla volba 2. kandidáta z řad rodičů dne 30. září 2008, kdy byla vámi zvolená paní Renáta Kissová, zůstává zástupcem rodičovské veřejnosti pan Leoš Macháček. Po ukončení volebního období pana Leoše Macháčka proběhnou volby nového zástupce z řad rodičovské veřejnosti.
Děkujeme za pochopení paní Kissové i všem rodičům a přátelům školy.