Výchovné poradenství

Ve škole pracuje výchovná poradkyně Mgr. Jitka Ottová, která spolupracuje se školním metodikem prevence rizikových jevů (v současné době tuto funkci vykonává Mgr. Iva Konečná) a kariérovou poradkyní (v současné době tuto funkci vykonává Mgr. Yvona Derková).

Mgr. Jitka Ottová - výchovná poradkyně
Kontakt: 723 808 296, 597 317 502
E-mail: vychporadce@zsakucery.cz,  jottova@zsakucery.cz

Konzultační hodiny:
středa: 13:30 - 14:30
pátek: 10:55 - 11:40
(také kdykoli v pracovní dny po telefonické domluvě)

Pro žáky: po domluvě kdykoli v pracovní dny

Mgr. Věra Vnenková - speciální pedagog
Kontakt: 725 091 541
E-mail:
vvnenkova@zsakucery.cz

Konzultační hodiny:
pondělí: 13:30 – 14:30
středa: 8:55 – 9:55
(také kdykoli v pracovní dny po telefonické domluvě)

Činnost výchovného poradce je rozdělena do dvou základních oblastí

 1. Kariérový růst žáků (prvotní volba povolání)
 • Pro žáky 8. tříd a 9. tříd zajišťuje návštěvu IPS ÚP v Ostravě.
 • Pro žáky 9. tříd a žáky vycházející z nižších ročníků organizuje besedy se zástupci SOŠ, OU.
 • Metodicky spolupracuje s kariérovou poradkyní.
 • Je zodpovědný za správné vyplnění přihlášek na střední školy
 • Spolupracuje s vedením ZŠ a třídními učiteli při organizaci setkání rodičů vycházejících žáků.
 • Zjišťuje zájem žáků o studium v SŠ a OU, spolupracuje s třídními učiteli
 1. Výchovně vzdělávací činnost

Těžištěm práce výchovného poradce by měla být prevence. Orientuje se tedy na:

 • Práci s výchovně problémovými dětmi;
 • Svolávání výchovných komisí a projednává s rodiči výchovné problémy žáků.
 • Spolupráci s rodinou, s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi;
 • Spolupráci a zprostředkování kontaktů s PPP, orgány péče o dítě, s Policií ČR
 • Poskytování informací o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb.
 • Pomoc třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků a při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).

Informace pro vycházející žáky

 

Speciální pedagog (náplň práce)

Zprostředkovává výchovné a vzdělávací činnosti.

Provádí depistážní činnosti a komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku. Zajišťuje krizovou intervenci.

Věnuje se nápravné, reedukační a kompenzační činnosti s žáky se zdravotním postižením.

Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Aplikuje logopedické, etopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další postupy.

Dále řeší metodickou a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních
a poradenských služeb.