Výchovné poradenství

Ve škole pracuje výchovná poradkyně Mgr. Jitka Ottová

Kontakt: 597 317 502, 723 808 296
e-mail: vychporadce@zsakucery.czjottova@zsakucery.cz

Konzultační hodiny:
pondělí: 12:35 - 13:30
středa: 13:00 - 14:00
(také kdykoli v pracovní dny po telefonické domluvě)

Pro žáky: po domluvě kdykoli v pracovní dny

Informace k volbě povolání (obsahuje prezentaci k Přijímacímu řízení).

První kolo přijímacího řízení:  duben 2020 (bude upřesněno)

Sdělujeme rodičům vycházejících žáků informaci, že po výběru střední školy mají navštívit webové stránky zvolené střední školy a zde vytisknout pro potřeby posuzujícího lékaře informaci školy k vybranému oboru vzdělání o faktorech, jimž jsou žáci zpravidla v průběhu vzdělávání vystaveni, příp. o zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, kterou mohou jako žáci střední školy vykonávat v rámci praktického vyučování.

Kdo je vlastně výchovný poradce?

Je to pedagog odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.
• Těžištěm práce výchovného poradce musí být prevence.

Orientuje se tedy na:

 • práci s výchovně problémovými dětmi;
 • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti;
 • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi;
 • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi;
 • na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění;
 • ze své práce se výchovný poradce odpovídá přímo řediteli školy.

Do pracovní náplně výchovného poradce patří mimo jiné:

V oblasti metodické a informační činnosti:

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc;
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů;
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb;
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků;
 • v oblasti práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy;
 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky;
 • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření;
 • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením;
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků.

Ve specifické oblasti:

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák);
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci zejména s odborem sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR a krizovým centrem pro děti a rodinu.

V oblasti volby povolání:

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání;
 • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli;
 • je zodpovědný za správné vyplnění přihlášek na střední školy;
 • podílí se na tvorbě tematického plánu učiva volba povolání.

Typy internetových adres pro přípravu k přijímacímu řízení:

Iportál ČŠIInformace Moravskoslezkého krajewww.didaktis.cz, www.zaskolou.cz,
www.zkousky-nanecisto.cz, www.scio.cz, www.skolaonline.cz, www.ceskaskola.cz, www.skolaprovsechny.cz , www.infoabsolvent.cz