Radka Dluhošová

Dějepis - ÚVOD
POŽADAVKY DO DĚJEPISU

Dějepis 6. ročník
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - ÚVOD
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - PRAVĚK
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - POZDNÍ DOBA KAMENNÁ
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - DOBA ŽELEZNÁ
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - ÚVOD DO STAROVĚKU, MEZOPOTÁMIE
DĚJEPIS 6.ROČNÍK - ASYRSKÁ ŘÍŠE, BABYLONSKÁ ŘÍŠE, KULTURA
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - STÁTY PŘEDNÍHO VÝCHODU
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - STAROVĚKÝ EGYPT
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - ŘECKO PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, KRÉTA, MYKÉNY
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - TROJA, VELKÁ ŘECKÁ KOLONIZACE, ATHÉNY, SPARTA
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - ŘECKO PERSKÉ VÁLKY, HELENISMUS
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - ŘECKÁ KULTURA
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - STAROVĚKÝ ŘÍM
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - ŘÍMSKÁ REPUBLIKA
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - PRVNÍ A DRUHÝ TRIUMVIRÁT
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - PRVNÍ CÍSAŘOVÉ, POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - ŘÍM NA VRCHOLU MOCI
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - ZÁNIK ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE
DĚJEPIS 6. ROČNÍK - ŘÍMSKÁ KULTURA

Dějepis 7. ročník
DĚJEPIS 7. ROČNÍK- STAROVĚKÁ INDIE A ČÍNA
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - FRANCKÁ ŘÍŠE, KAROLÍNSKÁ RENESANCE
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - SÁMOVA ŘÍŠE, VELKÁ MORAVA
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU, PŘEMYSLOVCI
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - ROMÁNSKÁ KULTURA
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - VZNIK KYJEVSKÉ RUSI A POLSKA
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - VIKINGOVÉ, SJEDNOCENÍ ANGLIE A FRANCIE
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - BYZANTSKÁ ŘÍŠE
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - ISLÁM, KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - STOLETÁ VÁLKA
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A VESNICE
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - SJEDNOCENÍ RUSKA, POLSKO, LITVA, TATAŘI
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - PYRENEJSKÝ POLOOSTROV, OSMANSKÁ ŘÍŠE
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - LUCEMBURKOVÉ
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - JAN HUS, HUSITSTVÍ
DĚJEP
IS 7. ROČNÍK - GOTIKA
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - VLÁDA JIŘÍHO Z PODĚBRAD
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - ZÁMOŘSKÉ OBJEVY
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - RENESANCE
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - REFORMACE
DĚJEPIS 7. ROČNÍK - NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN

Dějepis 8. ročník
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - REFORMACE
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - ŠPANĚLSKÝ ABSOLUTISMUS
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - TŘICETILETÁ VÁLKA
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - BAROKO
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - ANGLIE V 17. STOLETÍ
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - VZNIK VELKÉ BRITÁNIE, VZNIK USA
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - FRANCOUZSKÝ ABSOLUTISMUS
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - PRUSKÝ A RUSKÝ ABSOLUTISMUS
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - VLÁDA MARIE TEREZIE A JOSEFA II.
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - VÍDEŇSKÝ KONGRES, VLIV VFR
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A JEJÍ DOPADY
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - SNAHY O SJEDNOCENÍ ITÁLIE, NĚMECKA
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - NÁRODNÍ OBROZENÍ, HABSBURSKÁ MONARCHIE
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - KLASICISMUS, EMPÍR, BIEDERMEIER
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - REVOLUČNÍ ROK 1848

DĚJEPIS 8. ROČNÍK - SJEDNOCENÍ ITÁLIE A NĚMECKA

DĚJEPIS 8. ROČNÍK - EMANCIPACE ŽEN NA PŘELOMU 19. A 20. STOL.
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - ROZMACH PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - VÁLKA SEVERU PROTI JIHU
DĚJEPIS 8. ROČNÍK -  POSLEDNÍ NEPROBÁDANÉ OBLASTI
DĚJEPIS 8. ROČNÍK - VZNIK RAKOUSKA-UHERSKA

Dějepis 9. ročník
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - VZNIK RAKOUSKA UHERSKA
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - VŘSR, VZNIK SSSR
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - ČEŠI A SLOVÁCI ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - VZNIK ČSR
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - FAŠISMUS, NACISMUS - TOTALITNÍ REŽIMY
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - MEZIVÁLEČNÁ VĚDA A KULTURA
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - OBRANA DEMOKRACIE, ANŠLUS RAKOUSKA
DĚJEPIS 9. ROČNÍK- MNICHOVSKÁ DOHODA
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - DRUHÁ REPUBLIKA, PROTEKTORÁT
DĚJEPIS 9.ROČNÍK - VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

DĚJEPIS 9. ROČNÍK - HOLOCAUST
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - ZÁVĚR DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V EVROPĚ
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - ZÁVĚR DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚ
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - SNP, OSVOBOZENÍ ČSR
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - ODBOJ, ČS. VOJÁCI VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - ČSR PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - STUDENÁ VÁLKA
DĚJEPIS 9. ROČNÍK - 50. -60. LÉTA VE SVĚTĚ

Občanská výchova 6.B
OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. ROČNÍK - ČLOVĚK V RYTMU ČASU, MĚŘENÍ ČASU
OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. ROČNÍK - RODINA, RODINNÉ VZTAHY
OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. ROČNÍK - ŽIVOT VE ŠKOLE
OBČANSKÁ VÝCHOVA - 6. ROČNÍK - REGIONY, NÁŘEČÍ, ŘEČ
OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. ROČNÍK - ČESKÁ REPUBLIKA, STÁTNÍ SYMBOLY

Občanská výchova  7. ročník
OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. ROČNÍK ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. ROČNÍK - KOMUNIKACE
OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. ROČNÍK - KULTURA
OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. ROČNÍK - CHOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI

ENGLISH 8
ENGLISH 8 - PRESENT PERFECT SIMPLE

ENGLISH 9
ENGLISH 9 - CONDITIONALS