RODIČ

Třídní schůzky
Jak omlouvat nepřítomnost dítěte ve vyučování
Jak postupovat při školním úrazu
Jak postupovat při ztrátě

Webová aplikace Bakaláři

Termíny třídních schůzek a konzultačních dnů
1. třídní schůzka 1. třídpondělí1. 9.
2014
v  8.30 h.
1. členská schůze
+ TS (1. - 9.)
úterý30. 9.
2014
v 16.30 h., TS po ukončení
2. konzultační den úterý2. 12.
2014
v 16.30 – 18.00 h.
Schůzka VP s rodiči
žáků 9. tř.
úterý2. 12.
2014
v 16.30 h.
3. třídní schůzkyúterý14. 4.
2015
v 16.30 – 18.00 h.
4. konzultační denúterý2. 6.
2015
v 16.30 – 18.00 h.

Potřebné formuláře ke stažení naleznete v sekci: Dokumenty ke stažení

Jak omlouvat nepřítomnost dítěte ve vyučování

K lékařským prohlídkám a ošetření chodí žáci v době vyučování jen v nutných případech. Jinak se objednávají s vědomím rodičů na dobu mimo vyučování. Po absenci je žák povinen nejpozději do dvou dnů předložit omluvenku třídnímu učiteli. K omlouvání nepřítomnosti slouží výhradně omluvný list v žákovské knížce. Rodiče jsou povinni sdělit škole důvod nepřítomnosti svého dítěte nejpozději do 48 hodin od počátku absence. Mimořádná omluvení žáků z rodinných důvodů povoluje na jeden až dva dny třídní učitel. Žádost o uvolnění dítěte na dobu delší než dva dny si rodiče vyzvednout v kanceláři školy. Hlavním důvodem pro uvolnění žáka je zdravotní doporučení dětského lékaře. Neznalost učiva z této nepřítomnosti se ve škole neomlouvá. Žák je povinen si učivo doplnit. Při nedodržení kteréhokoli bodu tohoto postupu omlouvání absence budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené s následnými kázeňskými postihy. O této skutečnosti budou zákonní zástupci žáka informováni prostřednictvím jeho žákovské knížky. Deset a více neomluvených hodin oznamuje škola přestupkové komisi při odboru školství ÚMOb Ostrava-Jih.

Jak postupovat při školním úrazu

Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu každý úraz, který se stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí organizovaných školou. Způsobí-li si žák v době výše uvedené úraz, po němž následuje absence více než jednodenní, je třeba sepsat “Protokol o úrazu”, který by měl postižený dle možnosti podepsat. Aby mohl být protokol řádně odeslán, musí rodič jakýmkoli způsobem včas školu informovat.

Jak postupovat při ztrátě

Žáci jsou připojištěni proti krádežím v pojišťovně Kooperativa. Ztrátu žák hlásí ihned po zjištění (tentýž den, nejpozději den následující) vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli zaměstnanci školy. Postižený si vyzvedne v kanceláři školy “Protokol o úhradě škody”, který musí být odeslán do pojišťovny nejpozději do 15 dnů od zjištění události.

 

Komentáře jsou uzavřeny.