ŠKOLKA

Kontakt pro zasílání pošty
Adresa odloučeného pracoviště
Číslo účtu školy
Seznam zaměstnanců
Pro rodiče
Školné a stravné
Školní řád MŠ (ke stažení)
Provozní řád zahrady MŠ (ke stažení)
Akce v mateřské škole
Fotogalerie (novější)
Fotogalerie (starší)
Akce v MŠ

Kontakt pro zasílání pošty

Základní škola a mateřská škola, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20,
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Adresa odloučeného pracoviště
A. Kučery 31
700 30 Ostrava- Hrabůvka

telefon: 597 317 501 , 725 987 849

Číslo účtu školy (k placení školného a stravného): 50330761/0100

Seznam zaměstnanců

Příjmení a jméno Funkce E-mail kontakt
Skybíková
Marie, Bc.
zástupkyně ŘŠ pro mateřskou školu zastupce3@zsakucery.cz

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno
Baigerová Michaela - učitelka
Čelinská  Jana - učitelka
Ďuríšková Lenka, Bc. - učitelka
Forrová Alžběta, Bc. - učitelka
Kaštovská Ivana, Bc. - učitelka
Kučerová Markéta - učitelka
Opatrná Jarmila - učitelka
Rozsypalová Tereza - učitelka
Vaclíková Petra, Bc. zástupkyně ZŘŠ pro PV
Vašíčková Žaneta, Mgr. - učitelka
 Vlaškovská Gabriela, Bc. - učitelka
Kolarovičová Iva - asistent pedagoga
Matuszková Dagmar - asistent pedagoga

Správní zaměstnanci

Jméno a příjmení
Kempová  Eva
Taslerová Dagmara
Vápeníková  Pavla

Pro rodiče

Třídní schůzky v MŠ

BERUŠKY: úterý 12.9. - 15:30
VČELIČKY: čtvrtek 14.9. - 15:30
SVĚTLUŠKY: čtvrtek 7.9. - 15:30
SLUNÍČKA: pondělí 11.9. - 15:30
MOTÝLCI: středa 13.9. - 15:30
MRAVENEČCI: úterý 12.9. - 15:30

Provoz MŠ: 6:00 – 16:00
Děti docházejí do MŠ buď na celý den nebo jen na dopoledne.

Školné a stravné

Platby školného a stravného od 01. 09. 2017:

Stravné a školné se hradí trvalým příkazem z vašeho účtu na účet ZŠ Alberta Kučery, který má škola zřízen u Komerční banky.
Číslo účtu školy je 50330761/0100.
Trvalý příkaz je nutné zavést již v srpnu (pokud dítě nastupuje do MŠ v září), aby první platba proběhla ještě před započetím výdeje stravy dítěti.

Trvalý příkaz je nutné zavést nejpozději k 15. dni v měsíci.

Stravné hrazené touto formou je zúčtováváno 1x ročně a to k 30. 6. bezhotovostně na účet plátce.

Děti (3-6 let), 30,- Kč na den, tj. ,,celodenní děti“ hradí měsíčně zálohově stravu ve výši 690,-Kč.

Děti (7 let), 33,- Kč na den, tj. „celodenní děti“ hradí měsíčně zálohově stravu ve výši 760,-Kč.

Školné činí 400,- Kč měsíčně. Děti plnící povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Platba stravného a školného měsíčně činí 1090,- Kč (3 - 6 let), resp. 1160,- Kč (7 let).

O navedení trvalého příkazu informujte vedoucí školní jídelny!
(doložte tiskopis)

Jakékoliv změny týkající se stravného (změna vašeho účtu, ukončení docházky dítěte) neprodleně nahlaste vedoucí školní jídelny popř. zástupkyni ŘŠ pro MŠ. 

Pozn.: Při pozdní platbě stravného nebo školného se jedná o závažné porušení vnitřního řádu na základě, kterého  je možné dítě ze zařízení vyloučit. (viz Školský zákon)

Přihlašování obědůdítě je přihlášeno k odebrání stravy automaticky na všechny dny v měsíci, které byly zaplaceny převodem z bankovního účtu.

Odhlašování obědů:
Lze provést den předem do 13:00 hod. a to osobně, nebo telefonicky na číslo:
ŠJ MŠ - Matejasová Jarmila 725 987 851.
První den nepřítomnosti bude strava vydána do nosiče v době od 11.15 – 11.30 hod. Zákonný zástupce další dny stravu odhlásí, jinak je povinen doplatit veškeré náklady na stravu (potraviny, mzdové náklady, věcné náklady). Dle školského zákona č.561/2004 §119 se uskutečňuje stravování děti v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti dítěte za pobyt v MŠ.

Děti, které jdou po obědě domů, dostanou svačinku formou ovoce. Dle vyhlášky 107/2005 není přípustné odnášet domů svačinky formou pomazánek, mléko, tj. pokrmy, které se připravuji ve školní kuchyni. 

tel. vedoucí ŠJ MŠ:                     725 987 851

tel. zástupkyně ŘŠ pro MŠ:      725 987 849

e-mail do jídelny:                            jidelnams@zsakucery.cz

Výchovně vzdělávací činnost

V průběhu celého dne rozvíjíme u dětí schopnosti a dovednosti v poznávání světa kolem sebe, v řízených a spontánních činnostech: poznávacích, výtvarných, hudebních, pracovních, vyjadřovacích, tělesných, pracovních, citových, mravních, vzájemného sbližování a poznávání.

Třída v projektu

Od školního roku 2015/2016 je v MŠ A. Kučery zřízena třída v projektu: Třída pro děti mladší 3 let. Třída má kapacitu 15 dětí, ve třídě jsou 2 pedagogové a 2 asistenti pedagoga. Díky personálnímu zajištění je možné do této třídy přijímat děti s plenkami, přebalování zajišťují asistenti pedagoga. Provoz této třídy je přizpůsoben aktuálním potřebám daného školního roku. Zápis do této třídy probíhá v rámci řádného zápisu do MŠ.

Docházka do MŠ

Milí rodiče, své dítě přivádějte do MŠ do 8:00 hod a předejte jej učitelce na třídě. V poledne si dítě můžete vyzvednout od 12:00 do 13:00 h., odpoledne od 14:45 do 16:00 h. Své dítě můžete přivádět i v jinou hodinu, ale je třeba se předem domluvit s učitelkou na třídě. Do MŠ přivádějte dítě zdravé s ohledem na ostatní děti v kolektivu.

Absenci dítěte lze omlouvat den předem do 13.00 hodin do sešitů v šatnách dětí nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

Co dětem do MŠ

Papučky
Hrací kalhotky, nebo zástěrky
Náhradní oblečení
Oblečení na zahradu
Zubní kartáček a pastu
Papírové kapesníky
Pyžamo
Žádáme rodiče, aby všechny věci dětem podepsali.

Akce v MŠ

ms_plan_1ms_plan_2

 

Komentáře jsou uzavřeny.