ŠKOLKA

Kontakt pro zasílání pošty
Adresa odloučeného pracoviště
Číslo účtu školy
Seznam zaměstnanců
Pro rodiče
Školné a stravné

Školní řád MŠ (ke stažení)
Dodatek ke školnímu řádu (ke stažení)

Provozní řád zahrady MŠ (ke stažení)
Akce v mateřské škole
Fotogalerie (novější)
Fotogalerie (starší)

Akce v MŠ

Kontakt pro zasílání pošty

Základní škola a mateřská škola, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20,
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Adresa odloučeného pracoviště
A. Kučery 31

700 30 Ostrava- Hrabůvka

telefon: 725 987 849

Číslo účtu školy (k placení školného a stravného): 50330761/0100

O školce

Naší snahou je, aby se každé dítě v  mateřské škole cítilo šťastně a spokojeně, abychom probouzely u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Třída v projektu

Od školního roku 2015/2016 je v MŠ A. Kučery zřízena třída v projektu: Třída pro děti mladší 3 let. Třída má kapacitu 15 dětí, ve třídě jsou 2 pedagogové a 2 asistenti pedagoga. Díky personálnímu zajištění je možné do této třídy přijímat děti s plenkami, přebalování zajišťují asistenti pedagoga. Provoz této třídy je přizpůsoben aktuálním potřebám daného školního roku. Zápis do této třídy probíhá v rámci řádného zápisu do MŠ

Seznam zaměstnanců

Příjmení a jméno Funkce E-mail kontakt
Vašíčková
Žaneta, Mgr.
zástupkyně ŘŠ pro mateřskou školu zastupce3@zsakucery.cz

 

Pedagogičtí pracovníci = na děti se těší:

Oddělení Příjmení a jméno
Sluníčka Vašíčková Žaneta, Mgr. - učitelka, zástupkyně ŘŠ pro mateřskou školu
  Baigerová Michaela - učitelka
  Matuszková Dagmar - asistent pedagoga
  Tatýrková Jitka - asistent pedagoga
Berušky Breitkopfová Vendula
  Kučerová Markéta - učitelka
Motýlci Skybíková Marie, Bc.
  Vaclíková Petra, Bc. zástupkyně ZŘŠ pro PV
Včeličky Čelinská  Jana - učitelka
  Kaštovská Ivana, Bc. - učitelka
Mravenečci Opatrná Jarmila - učitelka
  Vlaškovská Gabriela, Bc. - učitelka
Světlušky Ďuríšková Lenka, Bc. - učitelka
  Kolarovičová Iva - učitelka

 

Správní zaměstnanci - naše tety

Jméno a příjmení
Kempová  Eva
Taslerová Dagmara
Vápeníková  Pavla

 

Pro rodiče

Třídní schůzky v MŠ

BERUŠKY: čtvrtek 6. 9. - 15:30
VČELIČKY: středa 5. 9. - 15:30
SVĚTLUŠKY: čtvrtek 6. 9. - 15:30
SLUNÍČKA: středa  5. 9. - 15:30
MOTÝLCI: úterý 11. 9. - 15:30
MRAVENEČCI: čtvrtek  6. 9. - 15:30

Provoz MŠ: 6:00 – 16:00
Děti docházejí do MŠ buď na celý den nebo jen na dopoledne.

Co dětem do MŠ

Papuče
Hrací kalhotky, nebo zástěrky
Náhradní oblečení
Oblečení na zahradu
Papírové kapesníky
Pyžamo
Žádáme rodiče, aby všechny věci dětem podepsali.

 

Školné a stravné

Platby školného a stravného

Stravné a školné se hradí trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet ZŠ Alberta Kučery, který má škola zřízen u Komerční banky.Číslo účtu školy: 50330761/0100

Trvalý příkaz je nutné zavést již v srpnu (pokud dítě nastupuje do MŠ v září), aby první platba proběhla ještě před započetím výdeje stravy dítěti.

Trvalý příkaz je nutné zavést nejpozději k 15. dni v měsíci

Stravné hrazené touto formou je zúčtováváno 1x ročně a to k 30. 6. bezhotovostně na účet plátce.

Děti (3-6 let), 35,- Kč na den, hradí měsíčně zálohově stravu ve výši 805,-Kč.

Děti (7 let), 38,- Kč na den, hradí měsíčně zálohově stravu ve výši 875,-Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena na 400,-Kč měsíčně. Předškolní dětia děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

Platba stravného a školného měsíčně činí 1205,- Kč (3-6let), resp. 1275,-Kč (7let)

O navedení trvalého příkazu se informujte u vedoucí školní jídelny!(doložte tiskopis)

Jakékoliv změny týkající se stravného (změna vašeho účtu, ukončení docházky dítěte) neprodleně nahlaste vedoucí školní jídelny popř. zástupkyni ŘŠ pro MŠ.

Pozn.: Při pozdní platbě stravného nebo školného se jedná o závažné porušení vnitřního řádu, na základě kterého je možné dítě ze zařízení vyloučit. (viz. Školský zákon)

Přihlašování obědů: dítě je přihlášeno k odebrání stravy automaticky na všechny dny v měsíci,které byly zaplaceny převodem z bankovního účtu.

Odhlašování obědů:

Odhlašování obědů je možné vždy den předem do 13:00 hod. a to osobně nebo telefonicky na číslo ŠJMŠ  mob. 725 987 851. Odhlášky stravného je také možno provést elektronicky zasláním e-mailu na adresu: jidelnams@zsakucery.cz den předem do 13.00 hodin. Pokud Vám nebude elektronicky odhláška potvrzena, je nutno odhlásit dítě jinou formou (telefonicky,osobně). Na SMS zprávy nebude brán zřetel.

První den nepřítomnosti bude strava vydána do nosiče v době od 11.15 – 11.30hod. Další dny stravu rodič odhlásí, jinak je povinen doplatit veškeré náklady na stravu (potraviny, mzdové náklady, věcné náklady).Dle školského zákona č.561/2004 §119 se uskutečňuje stravování děti v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005§ 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti dítěte za pobyt ve školce.

Děti, které jdou po obědě domů, dostanou svačinku formou ovoce, pečiva. Dle vyhlášky 107/2005 není přípustné odnášet domů svačinky formou pomazánek, mléko, tj. pokrmy, které se připravuji ve školní kuchyni.

tel. vedoucí ŠJ MŠ:                     725 987 851

tel. zástupkyně ŘŠ pro MŠ:      725 987 849

e-mail do jídelny:                       jidelnams@zsakucery.cz

 

Výchovně vzdělávací činnost

V průběhu celého dne rozvíjíme u dětí schopnosti a dovednosti v poznávání světa kolem sebe, v řízených a spontánních činnostech: poznávacích, výtvarných, hudebních, pracovních, vyjadřovacích, tělesných, pracovních, citových, mravních, vzájemného sbližování a poznávání.

 

Docházka do MŠ

Milí rodiče, své dítě přivádějte do MŠ do 8:00 hod a předejte jej učitelce na třídě. V poledne si dítě můžete vyzvednout od 12:00 do 13:00 h., odpoledne od 14:45 do 16:00 h. Své dítě můžete přivádět i v jinou hodinu, ale je třeba se předem domluvit s učitelkou na třídě. Do MŠ přivádějte dítě zdravé s ohledem na ostatní děti v kolektivu.

Absenci dítěte lze omlouvat den předem do 13.00 hodin do sešitů v šatnách dětí nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

Docházka dětí plnících povinné předškolní vzdělávání je stanovena od 8:00 do 12:00 hod.

 

Akce v MŠ

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.