Informace k zápisu do 1. tříd

Instrukce k  zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče předškoláků, blíží se termíny zápisu dětí do 1. tříd. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2021)

- u dítěte, které dovrší 6 let v období září - prosinec 2021, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

- u dítěte, které dovrší 6 let v období leden - červen 2022, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Termíny zápisu:

7. 4. 2021 od 12:00 do 18:00 a 8. 4. 2021 od 12:00 do 17:00

POZOR! V případě, že epidemiologická situace a mimořádná opatření zápis za osobní přítomnosti dítěte ve škole neumožní, proběhne zápis k povinné školní docházce na ZŠ A. Kučery v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021. O způsobu a možnostech zapsání Vašeho dítěte budete včas informováni. Sledujte prosím naše stránky www.zsakucery.cz

 Kritéria pro přijetí:

Škola přijme do k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 maximálně 90 žáků. V případě převisu mají přednost žáci ze spádové oblasti Ostrava – Jih.

Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel školy

No Comments Yet.

Komentujte