Informace k zápisu do 1. tříd

K zápisu do 1. tříd vezměte s sebou:

  1. občanský průkaz a rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
  2. v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

Upozorňujeme rodiče, že není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2016, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud již tato posouzení máte, vezměte je s sebou.

Co všechno by měly znát a umět děti, které jdou do první tříd:
* své jméno a věk                            * krátce vyprávět

* poznat barvy                                 * orientovat se v prostoru
* obléknout se                                  * poznat číslice od 1 do 5
* dodržovat hygienu                        * poznat základní geometrické tvary
* pozdravit a poděkovat                  * základní druhy ovoce a zeleniny

No Comments Yet.

Komentujte