INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

 • Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 13. 5. 2019 a 14. 5. 2019, od 8:00 – 16:00 hodin. (polední přestávka od 11.30 – 12:00 hodin).
  Zápis proběhne ve třídě MRAVENEČEK.
 • Počet volných míst v mateřské škole je pro školní rok 2019/2020 celkem 35
  z toho max. počet volných míst 13 ve třídě v projektu – děti od dvou do tří let věku.
 • Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Vyplněnou Žádost o přijetí s potvrzením dětského lékaře Formuláře žádosti o přijetí lze stáhnout zde: Žádost o přijetí do MŠ_2019/2020
 • Žádost dostanete také u zápisu.
 • Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno
  31. 5. 2019 na internetových stránkách školy a na místě obvyklém – vitrína MŠ pod registračním číslem dítěte po dobu 15. dní.
 • Rozhodnutí o přijetí bude osobně předáváno na informativní schůzce dne
  12. 6. 2019 a 13. 6. 2019 na třídě Sluníčka v 15:00 hodin. (zvoňte na zvonek Sluníčka)

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 do MŠ A. Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
zastoupená ředitelem školy (dále jen MŠ) stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok
2019/2020 a v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí
překročí stanovený počet volných míst MŠ.
1. Počet volných míst pro školní rok 2019/2020 je 35 z toho je max. počet volných míst 13 ve třídě v projektu: děti od dvou do tří let.

2. Zákonné podmínky pro přijetí dítěte do MŠ
Zákonná podmínka pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání u dětí, které jsou před
zahájením školního roku mladší 5 let věku, je dodržení podmínky stanovené zvláštním
předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato:

 • dítě, které před počátkem školního roku dosáhne 5 roku věku a plní povinné
  předškolní vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky dítěte
 • dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 4 roku věku
 • dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 3 roku věku

pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském
obvodě nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově.

3. A) Kritéria pro přijetí dítěte
Nedojde-li k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem 2. nebo nastane-li rovnost bodů v kritériu
pod bodem 2. a nedostatečnému počtu volných míst, vychází při přijímání dětí do MŠ ředitel z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

No Comments Yet.

Komentujte