Informace k ZÁPISU DO MŠ

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 do MŠ A. Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace zastoupená ředitelem školy (dále jen MŠ) stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2017/2018 a v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet volných míst MŠ.

 1. Počet volných míst pro školní rok 2017/2018 je 49 z toho je max. počet volných míst 15 ve třídě v projektu: Třída pro děti mladší 3 let

 2. Zákonné podmínky pro přijetí dítěte do MŠ 

Zákonná podmínka pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání u dětí, které jsou před zahájením školního roku mladší 5 let věku, je dodržení podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb. – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, které před počátkem školního roku dosáhne 5 roku věku a plní povinné předškolní vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky dítěte. Dále je přednostně vždy přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 4 roku věku.

 1. A) Kritéria pro přijetí dítěte

Nedojde-li k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem 2. nebo nastane-li rovnost bodů v kritériu pod bodem 2. a nedostatečnému počtu volných míst, vychází při přijímání dětí do MŠ ředitel z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

Kritéria Body
Věk dítěte Dítě s odkladem školní docházky. 15
Dítě, které nejpozději k 31. 08. 2017 dosáhne věku 5 let. 15
Dítě, které nejpozději k 31. 08. 2017 dosáhne věku 4 let. 15
Dítě, které nejpozději k 31. 08. 2017 dosáhne věku 3 let. 10
Dítě, které nejpozději k 30. 09. 2017 dosáhne věku 3 let. 8
Spádovost Děti ze spádové oblasti MŠ. 5
Děti z jiné než spádové oblasti MŠ. 0
Sourozenec/i dítěte MŠ nebo ZŠ bude navštěvovat ve školním roce 2017/2018 starší sourozenec přijímaného dítěte. 1

 

 1. B) Kritéria pro přijetí dítěte do třídy pro děti mladší 3let
Kritéria Body
Věk dítěte Dítě, které nejpozději k 28. 02. 2018 dosáhne věku 3 let. 6
Dítě, které k 31. 08. 2017 dosáhne věku 2let. 4
Spádovost Děti ze spádové oblasti MŠ. 5
Děti z jiné než spádové oblasti MŠ. 0
Sourozenec/i dítěte MŠ nebo ZŠ bude navštěvovat ve školním roce 2017/2018 starší sourozenec přijímaného dítěte. 1

  

 1. Doplňující kritéria

V případě, že dojde ke shodnosti v počtu dosažených bodů podle kritérií v bodě 3., budou při rozhodování uplatněna tato doplňující kritéria, která budou uplatňována postupně od bodu A) až do bodu C) dokud nedojde k rozřazení dětí se shodným počtem bodů.

A) dosažení věku dítěte - starší dítě má přednost.

B) doložení výdělečné činnosti obou zákonných zástupců dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

C) sociální situace dítěte (např. osiřelé dítě; dítě samoživitelky; dítě, kterému hrozí sociální vyloučení v důsledku sociální situace apod.) doložením potvrzení o této skutečnosti nebo žádostí o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Přihlášky dětí, které budou mít k 31. 08. 2017 méně než 3 roky, budou přijaty pouze v případě, že bude mít MŠ počet volných míst, včetně třídy v projektu: Třída pro děti mladší 3 let.

 Řádně vyplněné žádosti k přijetí dítěte do MŠ A. Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka pro školní rok 2017/2018 musí být odevzdané do MŠ zástupci ředitele školy pro PV nejpozději v pátek 12. května 2017 do 12:00 hod. Žádosti doručené po uvedeném termínu nebudou k řízení již přijaty.

 Poznámky:

 1. Na základě § 34, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace zastoupená ředitelem školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební doba se neuplatní u dětí plnících povinné předškolního vzdělávání a dětí s odloženou školní docházkou.
 2. Děti plnící povinnou předškolní docházku jsou děti, které k 31. 08. 2017 dovrší 5let věku až do nástupu povinné školní docházky a děti do 8 let věku, které mají rozhodnutím ředitele/ky základní školy odloženou školní docházku.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné – neplatí školné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

 1. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná ve dnech 9. května a 10. května 2017.
 2. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce  musí  doložit  své  oprávnění  dítě zastupovat.

Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

 1. O přijetí dítěte do mateřské školy  rozhoduje  ředitel  konkrétní  školy  ve  správním  řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
 2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

  po dobu 4 souvislých hodin denně,

  začátek povinné doby ředitel školy stanoví a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  individuální  vzdělávání  dítěte  –  oznámí  zákonný  zástupce  písemně  v době  zápisu  (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou  část,  nebo  celý  školní  rok),  uskutečňuje  se  následně  bez  docházky  dítěte  do mateřské školy;  informace poskytne ředitel konkrétní školy.  Povinností  zákonného zástupce je  zajistit  účast  dítěte  u  ověření  úrovně  osvojování  očekávaných  výstupů  v  jednotlivých oblastech  dle  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  předškolní  vzdělávání  v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.  Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

  vzdělávání  v  přípravné  třídě  základní  školy  (určené  pouze  pro  děti  s uděleným  odkladem školní  docházky)  a  ve  třídě  přípravného  stupně  základní  školy  speciální  -  informace  podá ředitel konkrétní základní školy  nebo základní školy speciální;  zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

  vzdělávání  v  zahraniční  škole  na  území  České  republiky,  ve  které  ministerstvo  povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 1. Povinné předškolní  vzdělávání  trvá  případně  i  ve  školním  roce,  pro  který  byl  dítěti  povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

No Comments Yet.

Komentujte