Informace pro rodiče k provozu MŠ (k 25. 5. 2020)

Informace pro rodiče k provozu MŠ k otevření 25. 5. 2020

Provoz mateřské školy se do konce školního roku 2019 – 2020 bude řídit dokumentem vydaným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ze dne 30. 4. 2020  (ke stažení ZDE).

 Manuál pro zdárný chod školy:

 • Do MŠ bude dítě přivádět a z MŠ odvádět pouze zákonný zástupce. Zákonný zástupce musí osobně při nástupu do školy 25. 5. 2020 odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ke stažení na stránkách školy (ke stažení ZDE). Jinak nebude dítěti umožněn vstup do MŠ. Toto prohlášení bude zákonný zástupce nosit každý týden a odevzdávat při nástupu dítěte do MŠ. (zajistěte si dostatek kopií- budou i k dispozici v MŠ)
 • Prosíme o důslednou kontrolu zdraví Vašich dětí. V případě, že se u dítěte vyskytnou příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), dítě do MŠ NEVOĎTE! Dle školního řádu MŠ je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu o výskytu infekčního onemocnění.
 • V areálu školy je nutno dodržovat odstupy 2 metry a minimalizovat shromažďování, povinnost pro všechny osoby zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky!
 • Před vstupem do budovy MŠ zákonný zástupci zazvoní na přidělené oddělení a vyčkají otevření dveří! ČIPY DO 31. 8. 2020 BLOKOVÁNY. Nevstupujte bez vyzvání a nepouštějte další osoby.
 • U vstupu si vydezinfikují ruce. Upozorňujeme, že dezinfekce u dveří není určena dětem. Děti se vydezinfikují před vstupem do třídy za dohledu rodiče.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy tj. i školní zahrada, pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).  
 • V šatnách prosím dodržujte odstupy.
 • Za dohledu zákonného zástupce si dítě řádně umyje ruce dezinfekčním mýdlem.
 • Při předání dítěte přítomnému pedagogickému pracovníkovi bude proveden ranní filtr, kontrola zdravotního stavu, měření teploty. Dítě s teplotou 37,2 a vyšší nebo s viditelnými příznaky nemoci nebude do MŠ přijato a neprodleně bude o této skutečnosti informována hygienická stanice.
 • K pobytu v MŠ budou přijímány děti jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je třeba doplnit potvrzení lékaře, že je dítě léčeno alergologem.
 • V případě, že se během dne u dítěte vyskytnou příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 bude zajištěna izolace, okamžitě informován zákonný zástupce a hygienická stanice, která určí další postup.
 • Vyzvedávání dětí opět pouze na zazvonění. Po obědě až od 12:00 hod. Po spaní za hezkého počasí se řiďte vývěskou na hlavním vchodu MŠ – budeme venku.  
 • Při vyzvedávání dětí vás prosíme o dodržování odstupů jako při přijímání. Důrazně vás žádáme, aby nedocházelo ke shromažďování a shlukování rodičů s dětmi či ostatních osob ve vnitřních a vnějších prostorách školy.
 • Vyzvedávání oběda při nepřítomnosti dítěte (zvoňte na kuchyň).
 • Z hlediska hygieny dětem odcházejícím po obědě nemůže být vydána odpolední svačina. Dále bude stravování probíhat v běžném režimu. Na stravování má nárok pouze dítě do MŠ fyzicky docházející – nelze odebírat stravu za nedotovanou cenu. Zákonní zástupci si mohou vyzvednout oběd pouze první den nepřítomnosti dítěte ve škole.
 • Změna – láhev na pití děti mít nemusí, vše zajistí škola sama.
 • Provoz školy zachováme v běžném režimu 6:00 – 16:00.
 • Na škole budou dodržována maximální hygienická opatření. Zvýší se frekvence dezinfekce ploch a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, pomůcky, WC apod. Vše bude prováděno dle pokynů MŠMT.
 • V této době nenosí děti do MŠ žádné plyšové ani jiné hračky či předměty.
 • Pokud dojde k jakékoli změně, informace Vám budou podávány na vývěskách MŠ a nástěnkách jednotlivých tříd a webových stránkách.
 • Respektujte prosím tyto piktogramy:

Děkujeme za spolupráci

                                               Kolektiv mateřské školy

ODKAZY:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

 

No Comments Yet.

Komentujte