Kritéria pro přijetí do mateřské školy

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do MŠ A. Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace zastoupená ředitelem školy (dále jen MŠ) stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2018/2019 a v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet volných míst MŠ.

  1. Počet volných míst pro školní rok 2018/2019 je 42 z toho je max. počet volných míst 15 ve třídě v projektu: Třída pro děti mladší 3 let 
  1. Zákonné podmínky pro přijetí dítěte do MŠ

Zákonná podmínka pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání u dětí, které jsou před zahájením školního roku mladší 5 let věku, je dodržení podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato:

  • dítě, které před počátkem školního roku dosáhne 5 roku věku a plní povinné předškolní vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky dítěte
  • dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 4 roku věku
  • dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 3 roku věku

pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodě nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově.

  1. A) Kritéria pro přijetí dítěte

Nedojde-li k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem 2. nebo nastane-li rovnost bodů v kritériu pod bodem 2. a nedostatečnému počtu volných míst, vychází při přijímání dětí do MŠ ředitel z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

Kritéria Body
Věk dítěte Dítě s odkladem školní docházky. 15
Dítě, které nejpozději k 31. 08. 2018 dosáhne věku 5 let. 15
Dítě, které nejpozději k 31. 08. 2018 dosáhne věku 4 let. 15
Dítě, které nejpozději k 31. 08. 2018 dosáhne věku 3 let. 15
Dítě, které nejpozději k 30. 09. 2018 dosáhne věku 3 let. 8
Spádovost Děti ze spádové oblasti MŠ. 5
Děti z jiné než spádové oblasti MŠ. 0
Sourozenec/i dítěte MŠ nebo ZŠ bude navštěvovat ve školním roce 2017/2018 starší sourozenec přijímaného dítěte. 1

B) Kritéria pro přijetí dítěte do třídy pro děti mladší 3 let

Kritéria Body
Věk dítěte Dítě, které nejpozději k 28. 02. 2019 dosáhne věku 3 let. 6
Dítě, které k 31. 08. 2018 dosáhne věku 2let. 4
Spádovost Děti ze spádové oblasti MŠ. 5
Děti z jiné než spádové oblasti MŠ. 0
Sourozenec/i dítěte MŠ nebo ZŠ bude navštěvovat ve školním roce 2018/2019 starší sourozenec přijímaného dítěte. 1

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Žádosti o přijetí dítěte do MŠ dětí, které budou mít k 31. 08. 2018 méně než 3 roky, budou přijaty pouze v případě, že bude mít MŠ počet volných míst, včetně třídy v projektu: Třída pro děti mladší 3 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Řádně vyplněné žádosti k přijetí dítěte do MŠ A. Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka pro školní rok 2018/2019 musí být odevzdané do MŠ zástupci ředitele školy pro PV nejpozději ve středu 9. května 2018 do 12:00 hod. Žádosti doručené po uvedeném termínu nebudou k řízení již přijaty. 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a s kritérii pro přijímání do mateřské školy a porozuměl/a jsem jim.

Beru na vědomí, že jako zákonný zástupce dítěte mám právo nahlížet do spisu svého dítěte a podle správního řádu 500/2004 Sb., §38, odst. 1, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a  s dobou ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí a s místem a dobou pro vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí.

 

 

 

 

No Comments Yet.

Komentujte