Zápis do MŠ pro rok 2020/21

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Opatření MŠMT http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021 

Termín: od 2. května 2020 do 16. května 2020,
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
.

POKYNY PRO RODIČE

SEZNAM DOKUMENTŮ POTŘEBNÝCH K ZAPSÁNÍ DÍTĚTE:

- Žádost o předškolní vzdělávání ke stažení zde: Žádost o přijetí s čestným prohlášením k očkování, občanský průkazrodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu (kopie/scan)

- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

  1. e-mailem na mszapis@zsakucery.cz - odeslat scan všech dokumentů potřebných k zapsání dítěte, dodání originálů dokumentů k jejich ověření budete následně vyzváni telefonickynebo e-mailem.
  2. osobní podání pouze po telefonickém objednání na tel.: 725 987 849
  3. dokumenty lze podepsat také elektronicky odeslat do datové schránky školy (ID datové schránky: sbumgaa).

Nemá-li zákonný zástupce možnost si žádost o předškolní vzdělávání vytisknout, budou k vyzvednutí v od 27. dubna do 16. května 2020 ve veřejně přístupné schránce na bráně mateřské školy, nebo na vrátnici základní školy v pracovní dny v době od 8,00 do 12,00.

ROZHODNUTÍ

O výsledku správního řízení budete vyrozuměni  emailem, nejpozději do 16.6. 2020. Je důležité na přihlášku vyplnit kontaktní email a telefon.  
O rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonný zástupce - žadatel informován ve správním řízení do 30 dnů ode dne ukončení sběru žádosti.

Pozn. Žádosti s potvrzením lékaře jsou rovněž platné.

V případě nejasností kontaktujte: ZŘŠ PV Mgr. Žaneta Vašíčková 725 987 849

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do MŠ A. Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace zastoupená ředitelem školy (dále jen MŠ) stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021 a v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet volných míst MŠ.

  1. Počet volných míst pro školní rok 2020/2021 je 40 z toho je max. počet volných míst 13 ve třídě v projektu: děti od dvou do tří let. 
  1. Zákonné podmínky pro přijetí dítěte do MŠ

Podání žádosti o přijetí dítěte ve stanoveném termínu se všemi náležitostmi pro zahájení správního řízení.

Zákonná podmínka pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání u dětí, které jsou před zahájením školního roku mladší 5 let věku, je dodržení podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato:

  • dítě, které před počátkem školního roku dosáhne 5 roku věku a plní povinné předškolní vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky dítěte
  • dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 4 roku věku
  • dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 3 roku věku

pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodě nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově.

  1. A) Kritéria pro přijetí dítěte

Nedojde-li k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem 2. nebo nastane-li rovnost bodů v kritériu pod bodem 2. a nedostatečnému počtu volných míst, vychází při přijímání dětí do MŠ ředitel z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

Kritéria

Body

Věk dítěte

Dítě s odkladem školní docházky.

20

Dítě, které nejpozději k 31. 08. 2020 dosáhne věku 5 let.

20

Dítě, které nejpozději k 31. 08. 2020 dosáhne věku 4 let.

15

Dítě, které nejpozději k 31. 08. 2020 dosáhne věku 3 let.

10

Dítě, které nejpozději k 30. 09. 2020 dosáhne věku 3 let.

8

Spádovost

Děti ze spádové oblasti MŠ.

5

Děti z jiné než spádové oblasti MŠ.

0

Sourozenec/i dítěte

MŠ nebo ZŠ bude navštěvovat ve školním roce 2019/2020 starší sourozenec přijímaného dítěte.

5

 B) Kritéria pro přijetí dítěte do třídy pro děti mladší 3let

Kritéria

Body

Věk dítěte

Dítě, které nejpozději k 28. 02. 2021 dosáhne věku 3 let.

6

Dítě, které k 31. 08. 2020 dosáhne věku 2let.

4

Spádovost

Děti ze spádové oblasti MŠ.

5

Děti z jiné než spádové oblasti MŠ.

0

Sourozenec/i dítěte

MŠ nebo ZŠ bude navštěvovat ve školním roce 2020/2021 starší sourozenec přijímaného dítěte.

5

V Ostravě, dne 31. 3. 2020                         Mgr. Žaneta Vašíčková, ZŘŠ PV

No Comments Yet.

Komentujte